9/16/2014 9:56:56 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตรวจสอบภาระคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบภาระคุมสอบ ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 16 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์,ศิลปศาสตร์,พยาบาลศาสตร์.ศิลปประยุกต์ฯ ที่ยังไม่ส่งตารางสอบและภาระคุมสอบ ทั้งนี้กองบริการฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
 2.โปรดตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพเนื่องจากไม่ต่อทะเบียน 1/57 แก้ไข15ก.ย57 (คลิก)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากลุ่มดังต่อไปนี้ (1.)นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1/57 (2)นักศึกษาที่ผลการเรียนออกครบทุกวิชาหลังวันที่ 22 ส.ค.57 ให้ติดต่องานทะเบียนฯ เพือขอลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพก่อนวันที่ 3 ต.ค. 57 มิฉะนั้นจะถูกประกาศพ้นสภาพไม่ต่อทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-288401 ต่อ 1215   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2557
 3.บริการเปิดรับจองชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2557 (รอบสุดท้าย) ณ อาคารสำนักงานฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ หน้าหอพักนักศึกษา หอลีลาวดี 2 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2557
 4.โปรดติดต่องานทะเบียนเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์ที่แนบโปรดติดต่องานทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   งานทะเบียน ฯ   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2557
 5.เรื่องขอลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพก่อนวันที่ 3 ต.ค.57(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากลุ่มดังต่อไปนี้ให้ติดต่อขอลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพก่อนวันที่ 3 ต.ค. 57 (1.)นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1/57 (2)นักศึกษาที่ผลการเรียนออกครบทุกวิชาหลังวันที่ 22 ส.ค.57 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2557
 6.ประกาศการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2537 หรือผู้มีอายุครบ 20 ปีบรืบูรณ์ ทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   นายอินทนู สร้อยผาบ งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 7.จำหน่ายเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษา ม.อุบลฯ ซื้อเครื่องแบบ-เครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 8.จองชุดครุยบัณฑิต (รอบสุดท้าย ) ประจำปี การศึกษา 2556 วันที่ 2-8 ตุลาคม 2557(ด่วนมากที่สุด)
ณ อาคารบริการหน้าหอพักลีลาวดี 2 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
 9.แจ้งเตือนการเข้าเรียนในรายวิชา 1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย ภาคการศึกษา 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งเตือนการเข้าเรียนวิชา 1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย ของนักศึกษา 3 คน คือ 1.5711405036นส.ศุภลักษณ์ ฐานเทศ 2.5711405081นางสาวอัญชนา ยางนอก 3.5711405812นายประกาศิต มีชัย ขอให้เข้าเรียนทุกวันจันทร์เวลา 13-16น. ห้องCLB5105
ประกาศโดย   งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 10.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 11.ประกาศผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 12.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) รหัส 57 ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
(คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ลิ้งค์ ในการขอรับรหัสผ่านเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)
หมายเหตุ: หากระบบตรวจสอบความปลอดภัย ให้กดยอมรับความเสี่ยง หรือ Continue
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 13.งานทะเบียนฯ (REG) ย้ายไปให้บริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา(ด่วนมากที่สุด)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗ งานทะเบียนฯ ย้ายไปให้บริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา(นักศึกษาที่มาติดต่อควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย) โดยเปิดบริการเฉพาะวันราชการ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 14.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 15.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 16.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -