4/23/2014 10:34:25 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1(ด่วนมากที่สุด)
ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 มกราคม -5 เมษายน 2557 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจสมัครหอพัก สามารถสมัครออนไลน์ ที่ www.ubu.ac.th/web/pnr ในเดือนพฤษภาคม 2557)
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.แจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.ดาวเรือง อนุพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์, น.ส.ปิยวรรณ วงษ์จันแดง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในวันจันทรที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 3.แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้ตรวจสอบผลคะแนนรายวิชาในระบบ REG. และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2557
 4.ปฏทินกำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถมาสั่งจองชุดครุยได้ตามตารางปฏิทินที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 5.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 6.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนรายวิชา 1421700 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
เวาลาเรียน Eng for Graduate Studies (3/2013) สอนโดยผ.ศ.ดร.เสาวดี กงเพชร และ ดร.อรนุช ปวงสุข เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. เวลา 9.00-16.00 ที่ ILC 101 ชั้น 1 ตึกเก่าคณะศิลปศาสตร์ (ใกล้โต๊ะ ร.ป.ภ) หลังจากนั้นเรียนต่อเนื่องในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 ช.ม. (9.00-12.00 หรือ 13.00-16.00 ตามที่ผู้สอนแจ้งไว้ใน course syllabus และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง reg) จนถึง 16 พ.ค. 2557 (ขาดเรียนเกิน 9 ช.ม. = F) สอบถามข้อมูลผ่าน Facebook ได้ที่ www.facebook.com/GradUBU
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2557
 7.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 8.การขอคืนสถานภาพ กรณีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา (เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนฯ) หากจะขอคืนสถานภาพจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพที่งานทะเบียนฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 15 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2556
 9.ทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี
นายนเรศ พับโพธิ์, น.ส.ปนัดดา มุคำ, น.ส.เกสร นรินทร์นอก, นายพฤกษ์ สุขทะใจ, น.ส.รัตนากร ป้องกัน ติดต่อรับเอกสารขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   
      
    contact staff : -