4/29/2016 3:01:11 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประเมินผลการจัดงานสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2559(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ เฮือนกำนัน เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อไป โปรดคลิกตอบคำถาม (ผู้ดำเนินงานจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2559
 2.แจ้งนักศึกษาป.โท วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ที่ยื่นคำร้องรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ใบชำระเงิน โดยให้ชำระเงินผ่านธนาคารตามที่กำหนดภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2559
 3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2558(ด่วนมากที่สุด)
แจ้ง นศ.ที่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเว้น นศ.กู้ยืม/ทุนต่างๆ) ในภาค 2/2558 โปรดติดต่องานทะเบียนฯเพื่อดำเนินการชำระเงินภายในวันที่ 20 พ.ค.59 หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2558(ด่วนมากที่สุด)
ให้ นศ.ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558 (รายชื่อตามประกาศ) ดำเนินการชำระเงิน ตามวันที่ประกาศกำหนด(คลิกหัวข้อเพื่ออ่านประกาศ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร 045-353118   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2559
 5.นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน2/58 ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ ภายในวันที่ 25 มี.ค.59(ด่วนมากที่สุด)
นศ.ที่มีความประสงค์พักการเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยและยังมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องลาพักฯ/นศ.ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องรักษาสถานภาพภายใน25 มี.ค59
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
 6.ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 (สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 7.นักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆได้ที่งานทะเบียนฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถยื่นขอรับเอกสารทางการศึกษาต่างๆ สำหรับใช้ในการนำไปแนบเบิก หรือ ขอทุน ได้ที่งานทะเบียนฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (คลิกหัวข้อเพื่อดูค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 8.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 9.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 10.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    contact staff : -