7/4/2015 6:44:39 AM

 
 
ข่าวประกาศ
      ประกาศการจัดการระบบลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา 2558

      วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 - สำหรับ นศ. ปี 4 ขึ้นไป

      วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 - สำหรับนักศึกษาปี 2

     วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 - สำหรับนักศึกษาปี 3

      ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม -วัน ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

      คลิกเพื่ออ่านประกาศ
   
      
    contact staff : -