7/29/2014 1:25:09 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คณะวิทยาศาสตร์เปิดกลุ่มเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ได้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมให้แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ reg ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 2.ชุดเครื่องแบบ - เครื่องหมายนักศึกษา ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมากที่สุด)
จำหน่ายโดย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 3.สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 3 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2557(ด่วนมากที่สุด)
เวลา 8.30 - 16.30 น.( ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารบริการฝ่ายทรัพย์สิน หน้าหอพัก ลีลาวดี 2
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 4.ประกาศหมายเลขห้อง หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงหอพักในรอบที่ 1 -3 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม-18 กรกฎาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 5.ด่วนรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2557 หอใน รอบที่ 3(ด่วนมากที่สุด)
หอชายรับสมัคร พักในหอพักปรับอากาศ และหอพักสวัสดิการ , ส่วนหอหญิง รับสมัครพักในหอพักสวัสดิการห้องน้ำรวม รับสมัครรอบที่ 3 ถึง 18 ก.ค.57 และรับสมัครในวันรับรายงานตัวเข้าหอพัก
ประกาศโดย   สำนักงานหอพักนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 6.ปฎิทินการรายงานตัวและกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ 2557 (รหัส 57)(ด่วนมากที่สุด)
คลิ้กที่หัวข้อเพื่อ Download ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2557
 7.ประกาศเปิดลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
ตามปฏิทินการศึกษากำหนดให้ นศ.ปี2 ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ REG ได ้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.57 ถึง 8 ส.ค.57 ทั้งนี้งานทะเบียนฯ จะเปิดระบบให้ นศ. ลงทะเบียนฯได้ในวันที่ 4 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ถึง 8 ส.ค. 57 เวลา 23.59 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 8.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
ปีการศึกษา 1/2557 คณะเภสัชฯ เปิดวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 3 รายวิชา 1. 1503512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน อังคาร13-16 น. 2. วิชา1503104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ พุธ 13-16 น. และ 3. วิชา1503200 การดูแลสุขภาพองค์รวม พฤหัสบดี 9-12 น.
ประกาศโดย   งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 9.วิทยาลัยแพทยศาสตร์เปิดรายวิชาเลือกเสรี 1/57 2 รายวิชา รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี(ด่วนมากที่สุด)
1. วิชา 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย กลุ่ม 1 วันอังคาร เวลา 13.00-15.00 น. กลุ่ม 2 วันอังคารเวลา 16.00-18.00 น. 2.วิชา 1903 307 เพศศึกษา กลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 13.00-15.00 น. กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี เวลา 15.00-17.00
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 10.รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ทุนต่อเนื่องจำนวน2ทุนๆละ 30,000.-น.ศ.ทุกคณะทุกชั้นปี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.5 ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 8 ส.ค.57ณ คณะต้นสังกัด กำหนดการสอบสัมภาษณ์(นศ.ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ)ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57 เวลา 09.30 น.ณห้องเดชอุดม สนง.อธิการบดี
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 11.รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ทุนรายปี จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000.- คุณสมบัตินศ.ทุกคณะทุกชั้นปี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เขียนเรียงความ"ความรู้ การศึกษา อนาคต"1หน้ากระดาษA4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 ส.ค.57 ณ คณะต้นสังกัด
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 12.รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557(ด่วนมากที่สุด)
ทุนรายปี จำนงวน 20 ทุนๆ20,000.-น.ส.ด้านศิลปะสาขา วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ การออกแบบและดนตรี คะแนนเฉี่ยลสะสม 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ส.ค.57 ณ คณะต้นสังกัด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 13.รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
ได้รับการอุดหนุน ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาคุณสมบัติ มีบัตรประจำตัวคนพิการ สมัครตั้งแต่บัดนี้-20 ส.ค.57 ณ คณะต้นสังกัด
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2557
 14.ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “การประกวดวาดภาพเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557” หัวข้อ "ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม นี้
ประกาศโดย   งานวิเทศน์สัมพันธ์   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
 15.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมากที่สุด)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 16.ปฏทินกำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถมาสั่งจองชุดครุยได้ตามตารางปฏิทินที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 17.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 18.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 19.ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2557"
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
ประกาศโดย   งานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 20.ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรส่งเรียงความภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ "What can young Thai people and ASEAN offer each other?" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท
ประกาศโดย   งานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 21.ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประกวดขับร้องเพลงสากล UBU ASEAN Singing Contest 2014
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
ประกาศโดย   งานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2557
 22.ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม "ประกวดบทหนังสั้น (Screenplay)"
ในหัวข้อ “ASEAN LIFE: Culture and People” เงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
ประกาศโดย   งานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2557
   
      
    contact staff : -