9/5/2015 2:41:27 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน1/58 ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ ภายในวันที่ 2ต.ค.58(ด่วนมากที่สุด)
นศ.ที่มีความประสงค์พักการเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยและยังมีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องลาพักฯ /นศ.ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปให้ทำเรื่องรักษาสถานภาพ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2558
 2.การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 (สามารถคลิกดูประกาศและแบบฟอร์มขอผ่อนผัน ตามเอกสารแนบ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2558
 3.รวม ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา.ป.ตรี ( รหัส 58) คลิกที่นี้(ด่วนมากที่สุด)
(1)ระเบียบฯ อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายฯ (2)ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ (3) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าธรมมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ (ค่าคู่มือนักศึกษา) สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 4.การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิกที่นี่)(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนดและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (สามารถโหลดแบบฟอร์มคำร้องและประกาศได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร. 045-353118   วันที่ประกาศ   12 สิงหาคม 2558
 5.คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำสารสนเทศ ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 11xx xxx สามารถดาวน์โหลดประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ที่เว็บไซต์ http://tqf.ubu.ac.th/viewGuest/viewCourseSyllabus.php
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 6.ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 (สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 7.นักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆได้ที่งานทะเบียนฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถยื่นขอรับเอกสารทางการศึกษาต่างๆ สำหรับใช้ในการนำไปแนบเบิก หรือ ขอทุน ได้ที่งานทะเบียนฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (คลิกหัวข้อเพื่อดูค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 8.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
   
      
    contact staff : -