2/12/2016 6:48:11 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมวันตุ้มโฮม ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงาน(ด่วนมากที่สุด)
ที่แสดงในเว็บ โดยผ่านระบบ Google Chrome แล้วพิมพ์ www.reg.ubu.ac.th เลือกประเมิน และส่ง ข้อมูล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตรุ่นที่ 24)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2559
 3.แบบสอบถามประเมินการจัดงานวันตุ้มโฮมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559(ด่วนมากที่สุด)
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามการประเมินการจัดงานวันตุ้มโฮมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2559
 4.การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2558(ด่วนมากที่สุด)
แจ้ง นศ. ที่ยื่นใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนที่งานทะเบียนฯ ในระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ.59 นั้น โปรดตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านระบบ REG หากมีปัญหากรุณาติดต่องานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากพ้นกำหนดจะถือว่า นศ.ยืนยันหรือไม่ประสงค์ จะลงทะเบียนในรายวิชาที่ยื่น
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 5.การย้ายกลุ่มวิชา 1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ภาคการศึกษา 2/2558(ด่วนมากที่สุด)
เพื่อความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งย้ายกลุ่มการเรียนของ นศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ให้ นศ.ตรวจสอบกลุ่มการเรียนในระบบ REG เพื่อเข้าชั้นเรียนตามกลุ่มดังกล่าว
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ 045-353118   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 6.การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิกที่นี่)(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนดและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (สามารถโหลดแบบฟอร์มคำร้องและประกาศได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ โทร. 045-353118   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2559
 7. ประชาสัมพันธ์วิชา 1411101 Thai Language and Communication(ด่วนมากที่สุด)
น.ศ.ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน วิชา 1411101 Thai Language and Communication ให้ติดต่อ อ.กมลวัฒน์ เล็กนาวา ได้โดยตรงตามวัน-เวลาดังนี้ วันจันทร์ 14.00-16.50 น.ห้อง อคร.4104, วันพุธ 11.00-13.50น. ห้อง อคร4101 วันอื่นๆติดต่อได้ที่ห้อง LA408/1 หรือโทรภายใน5504
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2559
 8. ประชาสัมพันธ์วิชา 1411104 Thai Language Arts(ด่วนมากที่สุด)
น.ศ.ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน วิชา 1411104 Thai Language Arts ให้ติดต่อ อ.นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ได้ในวันอังคาร เวลา 12.00-13.50 น.ห้อง อคร.4302
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2559
 9.ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 2558 (คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 (สามารถคลิกดูได้ที่หัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 10.นักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆได้ที่งานทะเบียนฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถยื่นขอรับเอกสารทางการศึกษาต่างๆ สำหรับใช้ในการนำไปแนบเบิก หรือ ขอทุน ได้ที่งานทะเบียนฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (คลิกหัวข้อเพื่อดูค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 11.ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 12.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 13.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    contact staff : -