3/27/2015 8:10:18 PM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557 เพิ่มเติม(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557 เพิ่มเติม ดำเนินการตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2558
 2.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่ยื่นคำร้องรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา
ปีการศึกษา 2/2557
(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ใบชำระเงิน โดยให้ชำระเงินผ่านธนาคารตามที่กำหนดภายในวันที่ 5 เมษายน 2558
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558
 3.โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.รัตนาภรณ์ มวลสุข,น.ส.นันทกาล โหตระไวศยะ,นายนิรันดร์ เสนคำสอน,น.ส.วลัยลักษณ์ สู่บุญ,นายภควัต ศรีไทย,น.ส.สุกัญดา สีหาบุตร,น.ส.ศิวนาฎ ติงสะ,น.ส.ธิติมา ศรีบุญ ติดต่อเซ็นต์ใบสำคัญ/สำเนาบัตร นศ./สำเนาบัญชีธนาคาร ณ งานสวัสดิการ นศ. สำนักงานพัฒนา นศ. ด่วน
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 4.วันสุดท้ายยื่นขอถอน ติด W 2/57 วันที่ 3 เม.ย.58 ( แบบคำร้องขอถอน W คลิกที่นี้)(ด่วนมากที่สุด)
นศ.สามารถยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ติด W ได้ที่งานทะเบียนฯ หมดเขตวันที่ 3 เม.ย.58 (ไม่ได้รับเงินคืน) โดยต้องได้รับอนุญาตจาก อ.ประจำวิชา และ อ.ที่ปรึกษา และกรณีถอนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ต้องได้รับอนุญาตจากคณบดี
ประกาศโดย   งาทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557 ดำเนินการตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2558
 6.แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เข้าศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับรหัส Wifi ได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ระบบออกรหัส Wifi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2558
 7.แจ้งนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 รับบัตรนักศึกษาที่ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่1/2557 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตัวเอง
ที่ ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 8.แจ้งนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 9.รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2558(ด่วนมากที่สุด)
12 มกราคม-3 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558 ทาง www.ubu.ac.th/web/pnr
ประกาศโดย   ฝ่ายหอพัก   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2557
 10.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 11.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -