8/31/2014 5:15:15 AM

 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวข้อสอบ IELTS ของ IDP Education(ด่วนมากที่สุด)
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/N10tXq ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณพัชรินทร์ ดั่งฐากูร โทร.045-353052 (คลิกที่หัวข้อเพื่อดูกำหนดการ)
ประกาศโดย   สำนักงานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 2.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็น วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557, ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็น วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลาและสถานที่ยังคงเดิม
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 3.โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.มัสเตาะ เจะหลง, นายอักฟาน แมเราะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ, น.ส.อัสมะ มะลี คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 4.ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
นางสาวรุ่งฤทัย กูดโสม คณะวิทยาศาตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา/สำเนาบัตรนักศึกษา ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 5.มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.สมสมัย มั่นวิมล คณะศิลปศาสตร์, น.ส.ศิวาพร พันธ์สุข คณะเกษตรศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา/สำเนาบัตรนักศึกษา/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 6.แจ้งนักศึกษาระดับป.โท-เอก สามารถตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 7.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.ยุสนีตาร์ ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา, น.ส.พิมพ์อัมพร คำพรมมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ติดต่อรับแบบรายงานผลการเรียนนักเรียนทุน ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 8.โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ด่วนมากที่สุด)
น.ส.อรพิมพ์ สีหะวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์, น.ส.ณัฏฐ์นรี อนุญาหงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, น.ส.วีรัตน์ ชาสุรีย์ คณะบริหารศาสตร์ ติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 9.โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมากที่สุด)
นายศักดิ์ศรี กองพิมพ์, นายจักรพันธ์ พวงจำปา คณะวิศวกรรมศาสตร์, น.ส.สุรีรัตน์ ซื่อตรง คณะรัฐศาสตร์ ติดต่อรับเงินทุนการศึกษา/สำเนาบัตรนักศึกษา/หนังสือขอบคุณ ณ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ทุนการศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 10.ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557(ด่วนมากที่สุด)
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค. 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 ตามรายละเอียด
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 11.ประกาศผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 12.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) รหัส 57 ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว(ด่วนมากที่สุด)
(คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อเข้าสู่ลิ้งค์ ในการขอรับรหัสผ่านเข้าใช้อินเตอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)
หมายเหตุ: หากระบบตรวจสอบความปลอดภัย ให้กดยอมรับความเสี่ยง หรือ Continue
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 13.รายวิชา1449100-55 : Man and Tourism ไม่รับนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม(ด่วนมากที่สุด)
รายวิชา1449100-55 : Man and Tourism กลุ่ม 1 ภาคเรียนที่ 1/2557 ไม่รับนิสิตเพิ่มแล้วเนื่องจากไม่มีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักศึกษา
ประกาศโดย   นิตยา ชาลีพรหม   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2557
 14.ย้ายห้องเรียนวิชา 1503104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ(ด่วนมากที่สุด)
ย้ายห้องเรียนวิชา 1503104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ เวลา 13-16 น. จากเดิม ห้องCTB205 เป็น CTB201
ประกาศโดย   งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
 15.งานทะเบียนฯ (REG) ย้ายไปให้บริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา(ด่วนมากที่สุด)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗ งานทะเบียนฯ ย้ายไปให้บริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา(นักศึกษาที่มาติดต่อควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย) โดยเปิดบริการเฉพาะวันราชการ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 16.ปฏทินกำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถมาสั่งจองชุดครุยได้ตามตารางปฏิทินที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักบริหารทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 17.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ต่อทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2556(ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพ ในระดับปริญญาโท รหัส 52 และนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 51 ให้ดำเนินการขอคืนสถานภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 ส่วนนักศึกษารายอื่น ๆ ให้ขอคืนสถานภาพก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
 18.ชุดเครื่องแบบ - เครื่องหมายนักศึกษา ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ด่วนมาก)
จำหน่ายโดย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โทร 045-353062 / 081-8787491
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 19.สั่งจองชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 3 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2557(ด่วนมาก)
เวลา 8.30 - 16.30 น.( ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารบริการฝ่ายทรัพย์สิน หน้าหอพัก ลีลาวดี 2
ประกาศโดย   ฝ่ายทรัพย์สินฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 20.ประกาศสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)(ด่วนมาก)
กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 21.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   
      
    contact staff : -