แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียน

 

1. ม.อบ.3.1 คำร้องทั่วไป

2. ม.อบ.3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน

3. ม.อบ.3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์

4. ม.อบ.3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ต่ำกว่าเกณฑ์/ได้รับสัญลักษณ์ 'W')

5. ม.อบ.3.5 คำร้องประเภทสถานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก)

6. ม.อบ.3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

7. ม.อบ.3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

8. ม.อบ.3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน

9. ม.อบ.3.20 คำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา

10. ใบรายงานตัวนักศึกษา

11. แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน

12. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยนอกคณะ

13. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยในคณะ

14. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา

15. หนังสือมอบฉันทะ

16. ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

17. คำร้องขอย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา

 

แบบฟอร์มคำร้องระบบสวัสดิการนักศึกษา

1. ใบบันทึกการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (FA1)

2. ใบคำร้องระบบสนับสนุนด้านสวัสดิการนักศึกษา (FA2)

 แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. แบบบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร